Ochrona środowiska

INFORMACJA O SYSTEMIE ZBIERANIA ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO*

Kosz - zakaz składowania odpadów

Przekreślony symbol kosza na odpady oznacza, że oznaczony produkt nie może być wyrzucany wraz ze zmieszanymi odpadami komunalnymi z gospodarstwa domowego. Niebezpieczne substancje, które mogą zawierać te urządzenia mogą być szkodliwe dla zdrowia oraz dla środowiska. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać zbierającemu zużyty sprzęt. Pamiętaj kupując nowy sprzęt, stary tego samego rodzaju i pełniący te same funkcje możesz przekazać Dostawcy. Zużyty sprzęt można także oddać do punktów zbierania znajdujących się na terenie gminy, adresy punktów dostępne są na stronach internetowych gmin lub w siedzibie urzędów.

Pamiętaj, że selektywna zbiórka odpadów m.in. z gospodarstw domowych przyczynia się do zmniejszenia ilości odpadów przekazanych na składowiska lub do spalarni oraz ograniczenia ich potencjalnego negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Dbaj razem z nami o środowisko.

Ochrona środowiska - donice duże